บริการของเรา

  • ชงนมล้างขวดนมซักเสื้อผ้าเด็ก


  • ทำอาหารเสริมให้เด็ก ปฐมพยาบาล


  • ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการ


  • ให้นมเด็ก การป้อนอาหารเด็ก


  • รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมห้องเด็ก


  • อาบน้ำเด็ก


  • การสังเกตอาการที่เด็กมีความผิดปกติ เช่น อาการปวดท้อง อาการท้องผูกท้องเดิน ตัวร้อน และพัฒนาการของเด็ก


  • และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง