บริการของเรา

 • บริการรักษาความปลอดภัย


 • ควบคุมการเข้า/ออก


 • บุคคลภายนอก


 • ยานพาหนะ


 • ป้องกันอัคคีภัย


 • ควบคุมดูแล ทรัพย์สิน สถานที่ บุคคลากร


 • ควบคุมป้องกัน มิให้เกิดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้


 • ควบคุมดูแล การจราจรและการเข้าออกสถานที่


 • ควบคุมป้องกัน เขตหวงห้ามเฉพาะ


 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างทุกประการ


 • และอื่นๆ ตามลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง